Artikel 88 van de Financieringswet 2015 verplicht btw-plichtigen tot het installeren van kassasoftware (hairdressing, esthetica) die voldoet aan de NF525-certificering. De verplichting is op 1 januari 2018 in werking getreden en niet-naleving ervan kan leiden tot aanzienlijke sancties.

De sancties voor het niet indienen van onbevestigde software

Artikel 88 is ontwikkeld met het oog op de bestrijding van BTW-fraude en is gericht op beroepsbeoefenaren die aan deze belasting zijn onderworpen en gebruik maken van kasregisters. Sinds 1 januari 2018 accepteert de fiscus geen halve maatregelen meer. Met andere woorden, een winkelier, een kapsalon of een schoonheidssalon houdt zich al dan niet aan de wet.

 

Bij een controle moet een belastingplichtige documenten betreffende de certificering van zijn kasregistersoftware of bewijsstukken overleggen waaruit blijkt dat de software aan de norm voldoet. Indien zij dit niet doet, riskeert zij een boete van7 500 euro per niet-conform kassasysteem.

 

Binnen 60 dagen na het proces-verbaal moet hij software aanschaffen die voldoet aan de NF525-voorschriften of zijn kassasystemen bijwerken. Indien na deze termijn geen regularisatie heeft plaatsgevonden, kunnen de ambtenaren van de administratie een nieuwe boete opleggen.

Sancties voor het overleggen van valse documenten

Om elke poging tot vervalsing te ontmoedigen, voorziet de wet in bijzonder zware straffen voor de overlegging van valse certificaten of getuigschriften.

 

Belastingplichtigen die in het bezit zijn van valse documenten worden bestraft met een boete vangevangenisstraf van drie jaar en een geldboete van 45.000 euro. In sommige gevallen kunnen ook boetes worden opgelegd aan de uitgever.

 

Ter informatie kan de belastingdienst onaangekondigde controles uitvoeren. De ambtenaren met de rang van controleur zijn bevoegd om controles bij de belastingplichtigen uit te voeren.

 

Na een interventie stellen zij een verslag op met diverse gegevens over de door de onderneming gebruikte software. Indien zij onregelmatigheden in de documenten of de software vaststellen, kunnen zij onmiddellijk de sancties toepassen waarin de wet voorziet.

 

Voor een winkelier, een kapsalon, een spa of een schoonheidssalon verdient het de voorkeur te beschikken over software die door een erkende organisatie is gecertificeerd. In tegenstelling tot het door een uitgever afgegeven attest, is de certificatie een waarborg voor de kwaliteit en de conformiteit met alle eisen van de norm NF525. Deze laatste legt regels op in verband met de onveranderlijkheid, de beveiliging, de bewaring en de archivering van gegevens die in belastingaangiften worden gebruikt.

 

Meer artikelen over de NF525 norm:

Hoe weet ik of mijn kassasoftware NF 525-gecertificeerd is?
Vereiste om NF525 gecertificeerde kassasoftware te hebben
Merlin, gecertificeerde kassasoftware ideaal voor kapsalons en schoonheidssalons
Kan geen kassasoftware hebben die nog gecertificeerd moet worden

scrolltotop Défiler vers le haut