Momenteel is de NF525-norm het voorwerp van veel discussie. Dit is een certificering die is gewijd aan software voor kasbeheer. Dit is verplicht sinds de tenuitvoerlegging van artikel 88 van de begrotingswet 2015. Maar tot wie is deze verplichting gericht? Wat zijn de vereiste stappen voor certificering en de sancties bij niet-naleving? Hier volgen enkele punten die u moet weten over deze norm en de bepalingen van de financiewet.

Wat staat er in de financieringswet 2015?

Artikel 88 van de Financieringswet 2015 bepaalt dat elke btw-plichtige beroepsbeoefenaar die een kasregister gebruikt en handelingen verricht met niet-belastingplichtige klanten, moet zijn uitgerust met NF525 gecertificeerde software.

 

De eis is voor winkeliers, professionals, kapsalons, schoonheidssalons, enz. Rust jezelf uit met eenkappers kassa software of een beauty salon kassa software.

Het doel van de maatregel

Deze maatregel is genomen om de btw-fraude, belastingfraude, te bestrijden. Om NF-gecertificeerd te worden, moet software voldoen aan voorwaarden van onveranderlijkheid, veiligheid, bewaring en archivering.

 

Met andere woorden, zij moet het verbergen van voor de BTW-aangifte essentiële gegevens voorkomen en ervoor zorgen dat alle kasontvangsten elektronisch worden gevolgd. De NF-norm zorgt ervoor dat alle informatie betreffende kasontvangsten wordt geregistreerd. Het verhelpt ook het gebrek aan betrouwbaarheid van oudere software voor kasbeheer.

Professionals niet bezorgd

De verplichting om over software voor het beheer van liquide middelen te beschikken die voldoet aan de vereisten van de norm NF525, geldt niet voor ondernemingen die transacties verrichten waarvoor facturering tussen beroepsbeoefenaars plaatsvindt.
Ondernemingen die niet btw-plichtig zijn, hoeven evenmin aan de nieuwe bepalingen van de begrotingswet 2015 te voldoen als beroepsbeoefenaren die van de basisvrijstelling van btw profiteren.
Deze vrijstelling maakt het mogelijk te worden ontheven van de verplichting tot aangifte en betaling van de belasting over de toegevoegde waarde. Het is voorbehouden aan ondernemingen met een jaaromzet die de wettelijk vastgestelde drempels niet overschrijdt: 82.800 euro voor handelaars en 33.200 euro voor dienstverleners.

Specificaties van software die voldoet aan de NF525-norm

Om aan de NF525-norm te voldoen, moet de software de wijziging van kasbewijzen voorkomen en een certificeringssysteem aanbieden. Dit laatste koppelt verschillende ontvangstbewijzen en maakt een snelle opsporing van eventuele schrappingen mogelijk.
Wat de bewaring betreft, moet het programma gegevens over beheersdocumenten en ontvangstbewijzen kunnen bewaren gedurende een periode van minimaal zes maanden.
Voor dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse kasafsluitingen moet zij systematisch archiveren.

Hoe de conformiteit van zijn kassa te bewijzen

Om aan te tonen dat hij voldoet aan de bepalingen van de Finance Act 2015, moet een handelaar het attest, afgegeven door een erkende certificeringsinstantie, bij zich hebben.
Hij kan ook een certificaat overleggen dat door een derde bedrijf, zoals een IT-integrator, is verstrekt, of zijn eigen certificaat afgeven. Zelfcertificering is toegestaan op voorwaarde dat het bedrijf zich bezighoudt met de ontwikkeling van IT-oplossingen, waaronder kassasoftware. Ontdekhoe u kunt weten of een software NF525-gecertificeerd is.

De sancties waarin de wet voorziet

Artikel 88 voorziet in sancties in verband met de NF525-norm waaronder een boete van 7.500 euro in geval van niet-naleving. Deze boete geldt per software die niet voldoet aan de NF525-norm. Zo kan een handelaar met twee kassa’s die niet met gecertificeerde software zijn uitgerust, worden verplicht 15.000 euro te betalen.
Na een eerste sanctie heeft een beroepsbeoefenaar die onder de wet valt 60 dagen de tijd om zich aan de wet te houden. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, kan een tweede boete worden opgelegd.

 

Onmiddellijke tenuitvoerlegging van het artikel in de financieringswet

Het artikel over de certificering van kasregisters zal vanaf 1 januari 2018 worden toegepast en elke handelaar moet vanaf die datum aan de voorschriften voldoen.
Volgens INFOCERT is een verklaring die de toepassing van een certificeringsaanpak rechtvaardigt, niet toelaatbaar. Bij een controle moet een winkelier, kapper of schoonheidsspecialiste dus per kassa over gecertificeerde software beschikken om sancties te voorkomen.
Door het overleggen van een vals certificaat kan een bedrijfseigenaar een gevangenisstraf van 3 jaar en een boete van 45.000 euro krijgen. Deze sancties kunnen ook worden opgelegd aan de uitgever van de software.

Over de controle

Om controles te kunnen uitvoeren, moet een administratief medewerker ten minste een controllersgraad hebben. Hij kan onaangekondigd controleren of de kassasoftware van een bedrijf aan de voorschriften voldoet. Zijn interventies moeten echter tijdens de werkuren van de betrokken beroepsbeoefenaar worden uitgevoerd.

 

Bij het begin van de controle, geeft de agent een kennisgeving van interventie. Na afloop van de controles stelt hij een verslag op waarin onder meer de referenties van de software en de kassasystemen, alsmede eventuele onregelmatigheden worden vermeld.

 

Indien de accountant niet-naleving constateert, past hij de in artikel 88 van de belastingwet bedoelde boete toe. Voorts zij erop gewezen dat een gecontroleerde persoon binnen 30 dagen na de uitvaardiging van de dwangsom opmerkingen kan maken of een geldig certificaat van naleving kan indienen. Indien hij binnen deze termijn de door de administratie gevraagde bewijsstukken overlegt, kan de boete worden geannuleerd. Het is onmogelijk om in het proces van NF525 certificatie te zijn.

 

Merk verder op dat de door de agenten van de administratie gevolgde controleprocedure wordt beschreven in art. L. 80 O van de wet nr. 2015-1785 van 29 december 2015.

Waar vind ik gecertificeerde software?

NF525 gecertificeerde software wordt op het web aangeboden. Bij de keuze van een computerprogramma moet echter rekening worden gehouden met verschillende criteria: de grootte van het bedrijf, de beroepsactiviteiten, enz. Alvorens software aan te kopen, verdient het daarom de voorkeur advies te vragen van een deskundige op dit gebied. In het algemeen is het ideaal een beroep te doen op de deskundigheid van een in softwareontwikkeling gespecialiseerd bedrijf.

 

Voor kapsalons, schoonheidssalons en kuuroorden behoren Merlin, Merlin Air en eMerlin tot de meest betrouwbare en best aangepaste gecertificeerde programma’s. Deze Merlin gecertificeerde NF525 softwareprogramma’s voldoen niet alleen aan de vereisten van de NF525-norm, maar bieden ook een gebruiksvriendelijke interface en diverse beheersinstrumenten: voorraadbeheer, personeelsplanningbeheer, enz.

 

Of het nu gaat om een bestaande onderneming of een nieuwe BTW-plichtige structuur, het is meer dan noodzakelijk om zo snel mogelijk over een gecertificeerd programma te beschikken. Niettemin zou het voor een beroepsbeoefenaar nadelig zijn een produkt aan te schaffen dat aan de geldende normen voldoet, maar niet geschikt is voor zijn beroepsactiviteiten.
De NF525-norm voor software voor kasregisters geldt alleen in Frankrijk. Bercy heeft afgezien van de toepassing van deze norm voor zelfstandige ondernemers. Casio is een van de meest wijdverspreide merken voor kasregisters.

 

Ander artikel dat je kan interesseren:

FN525 Certificering Verplicht voor Kasregister Software

scrolltotop Défiler vers le haut