Pom fraude met btw te bestrijden, moet de begrotingswet 2018 de certificering van kassasoftware versterken. Het is van essentieel belang dat een handelaar zijn verplichtingen kent om zijn beroepsactiviteit met volledige eerbiediging van de regels uit te oefenen.

Wat is kassa software?

Een kasregister of incassosoftware is een computersysteem dat het mogelijk maakt de inning voor een bedrijf te verzekeren, met andere woorden, het geeft de mogelijkheid om extra-boekhoudkundige overzichten te maken van betalingen in verband met de verkoop en diverse diensten van de handelaar en deze aldus te kunnen opslaan. Deze verschillende acties leiden in het algemeen niet tot boekhoudkundige posten. Het zijn de verzamelgegevens die moeten voldoen aan de voorwaarden van de begrotingswet 2018.

Aan wie is deze verordening gericht?

Deze wet heeft betrekking op handelaren en meer bepaald op beroepsbeoefenaren die aan de belasting over de toegevoegde waarde (btw) zijn onderworpen. Beroepsbeoefenaren die niet BTW-plichtig zijn, beroepsbeoefenaren die van BTW-heffing zijn vrijgesteld, beroepsbeoefenaren die onder de BTW-vrijstellingsregeling vallen en ten slotte de forfaitaire terugbetalingsregeling in de landbouw, vallen derhalve niet onder de certificering van cash software. Beroepsbeoefenaren met een commerciële activiteit van het type B2B (business to business) vallen evenmin onder deze verordening.

 

De regelgeving over kassasoftware in Frankrijk

Het is niet verplicht voor de handelaar om een kassasoftware te hebben. Maar dit laatste blijft van essentieel belang in een commerciële activiteit die bestemd is voor particulieren. Om fraude te beperken en de veiligheid van de in het kader van de verzameling gebruikte gegevens te waarborgen, is daarom een financieringswet ingevoerd die het gebruik van dit soort software regelt.

 

Het verdient aanbeveling de certificering van de kassasoftware aan te vragen bij de leverancier of de uitgever van de software. Deze conformiteitsvertaler is bedoeld om te certificeren dat de kassasoftware aan bepaalde voorwaarden voldoet :

Voorwaarde van onveranderlijkheid: de gebruikte kassasoftware moet de mogelijkheid bieden om alle gegevens met betrekking tot de afrekeningen te realiseren zonder dat deze aan onveranderlijkheid inboeten;
Voorwaarde van veiligheid: het moet mogelijk zijn de veiligheid van de originele gegevens, eventuele wijzigingen en bewijsstukken te waarborgen ;
Voorwaarde van bewaring: het instrument moet toelaten om de gegevens te registreren en te kunnen sluiten over een precieze periode;
Archiveringsvoorwaarde: de software heeft de verplichting om een archiveringsperiode in te stellen met bevroren en gedateerde gegevens van een technisch hulpmiddel dat toelaat om de integriteit van de gegevens te garanderen.

scrolltotop Défiler vers le haut